Nieuwerwets Organiseren

Nieuwerwets Organiseren

Nieuwerwets organiseren

In ‘Nieuwerwets organiseren’ worden een zestal organisatievormen gepresenteerd, die even zo vele manieren bieden om de eigen organisatie te lezen, namelijk: loslaten, protocolleren, verbinden, cultiveren, parallel schakelen en virtualiseren.

Het zijn geen revolutionaire perspectieven die een nieuwe heerlijke werkelijkheid in het vooruitzicht stellen. Alleen al vanwege het gegeven dat nieuwe organisatievormen misschien wel helemaal niet zo nieuw zijn als we misschien wel denken. Neem nu ‘loslaten’, Dat is nu, in de woorden van Hans de Bruijn, die de hoofdlijn van het onderzoek toelichtte, the talk of the town. Er zouden te veel managementlagen zijn die de organisatie belasten en het werk van professionals frustreren. ‘Schaf overbodig management af en laat alle ruimte aan professionals’ is het parool. Maar het is vaak niet meer dan het opnieuw hernemen van een idee uit het verleden dat tot twintig jaar geleden eigenlijk onbetwist was. Bovendien: dat ‘loslaten’ is misschien een goed idee bij teamwork, maar bij zeer complexe taken (het besturen van een vliegtuig) of juist heel eenvoudige (hygiënische omgangsvormen voor medische professionals in ziekenhuizen) veel minder. Daar kunnen protocollen die het gedrag van professionals reguleren juist de oplossing bieden om veel ongelukken of infecties te voorkomen. Toch staat ‘protocoleren’ bij professionals in een beetje een kwade reuk. Tekenend is dat uit de resultaten van de NOV-scan die een van de onderzoekers tijdens het symposium presenteerde, blijkt dat de respondenten voor de eigen organisatie het minste van verwachten van ‘protocoleren’ en ‘verbinden’ en het meest van het inzetten van verschillende vormen van samenwerking.

Tweegesprek

Bij Sensire, een zorgorganisatie uit de Achterhoek, hebben ze de organisatie getransformeerd door het spoor van ‘loslaten’ te volgen (waarbij overigens ook protocolleren een belangrijke rol speelde). Negentig managers gingen er uit waarvoor tachtig professionals in de plaats kwamen die in zelfstandige teams zelf hun eigen weg naar resultaat mochten bepalen. Zij werden in het diepe gegooid, want zo stelde Maarten van Rixtel, bestuurder van Sensire, “Zwemmen leer je niet in de bibliotheek”. “Wat deden de managers dan in de tussentijd?” zo vroeg Hans de Bruijn zich in een tweegesprek met Van Rixtel af. “Zij waren vooral druk doende om oplossingen te zoeken voor andermans problemen”. Met zelfstandige teams is het niet meer mogelijk om je bij incidenten en problemen op het management te richten. Voordeel van het spoor van ‘loslaten’ is dat professionals weer zeggenschap hebben over hun eigen vak. Wel is essentieel dat de doelen helder zijn en de registratie van de financiële stromen en de kwaliteitsindicatoren op orde, zodat de teams zelf aan real-time kwaliteitsmeting kunnen doen. Zonder dit kader en zonder geloof in de eigen aanpak is volgens hem succes niet mogelijk.

Blinde vlekken

Na de presentatie van bevindingen en het tweegesprek werd het boek aangeboden aan Harry van de Kraats, algemeen directeur van AWVN . Hij prees het boek als weer een waardevolle proeve van een door Stichting Management Studies geïnitieerd en begeleid praktijkonderzoek. De verrichtte studie dwingt tot nadenken over de eigen organisatie. Het zijn volgens Van de Kraats vooral de hybride vormen, en niet de in dit boek onderscheiden ideaaltypische vormen die we daadwerkelijk tegenkomen in de praktijk. De vraag is dan ook niet zozeer welke wijze van organiseren voor de eigen organisatie het meest geschikt is, maar vooral hoe de verschillende perspectieven tegelijkertijd benut kunnen worden om blinde vlekken in de eigen wijze van organiseren op te sporen.

Confronterend en succesvol

Onder leiding van Paul Nobelen gingen vertegenwoordigers van enkele verschillende ‘Nieuwerwetse Organisatievormen’ met elkaar en met de andere aanwezigen in debat. Naast Maarten van Rixtel, bestuurder van Sensire, waren dat John van Eijck, van de gemeente Molenwaard (‘virtualiseren’), Guido Heezen, oprichter en directeur Effectory (‘loslaten’, in dit geval door professionals zelf in gang gezet) en Corine van Es, social innovator en lid Open Coop, die eigenlijk het ouderwetse idee van coöperatie nieuw leven in hebben geblazen door gezamenlijk als zwerm zzp-ers de huisvestiging te regelen door een publieke plek in de stad te exploiteren (‘verbinden’).

 

 

De gemeente Molenwaard staat bekend als de gemeente zonder gemeentehuis. Bij een fusie tussen drie gemeenten stond men voor de vraag wat te doen. Men dacht: Waarom onszelf veraf van de burger organiseren door een nieuw gemeentehuis te bouwen? Het leidende motto daarbij werd: ‘U komt niet meer naar ons toe, wij komen naar u’ Paspoorten en rijbewijzen worden voortaan thuis bezorgd, voor het ministerie van Binnenlandse Zaken enorm wennen, maar de burgers waren erg enthousiast. Ook op universiteiten wordt dit nieuwe spoor van virtualiseren inmiddels met succes gevolgd. Zo biedt de TU-Delft Massive Open Online Courses (MOOC’s), die op den duur het universitaire landschap fundamenteel kunnen wijzigen.

 

Bestand tegen de weerbarstigheid van alledag

Uit de levendige discussie die volgde bleek eens te meer de bruikbaarheid van de toegankelijke en niet simplistische bevindingen uit het boek. Het slaagt er uitstekend in om de weerbarstigheid van de organisatorische werkelijkheid van alledag in kaart te brengen. De zes perspectieven op organiseren bieden even zovele leesbrillen om de eigen organisatie te lezen en de veranderpotentie ervan goed in te kunnen schatten. Ook de nieuwerwetse hybride organisatievorm ‘parallel schakelen’ en het familiaire spoor van ‘cultiveren’ bieden herkenning en nieuw perspectief, misschien wel ouderwetse kwaliteiten in een nieuw jasje, op het potentieel aan mogelijkheden en bedreigingen voor ontwikkeling binnen de eigen organisatie. Alleen daarom is het lezen van het boek ‘Nieuwerwets Organiseren’ al de moeite waard. 

ISBN: 978 90 232 5339 6
JAAR: 2014

 

Publicaties & Uitgaves

SMS heeft een lange historie: in juni van dit 2023 bestaan we 56 jaar. De stichting is ontstaan uit de behoefte van het toenmalige VNO aan wetenschappelijk praktijkonderzoek naar arbeidsverhoudingen. De gedachte was dat dit behulpzaam zou zijn bij de cao-onderhandelingen met de vakbonden. Inmiddels zijn we actief op een breder terrein. HR-vraagstukken zijn nog steeds een belangrijk onderwerp, maar onderzoeken gaan bijvoorbeeld ook over kunstmatige intelligentie, circulaire verdienmodellen en sociaal ondernemen. Ieder jaar lopen er een of twee onderzoeken en ronden we er ook een of twee af. De uitkomsten publiceren we in een Nederlands- en Engelstalig (e-)boek. We willen de opgedane kennis en inzichten namelijk breed verspreidenAlle onderzoeken die zijn verricht worden afgesloten met de uitgave van een boek met alle bevindingen. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een uitgebreid bibliotheek. 

Beleidsbepalende publicaties

In de afgelopen decennia waren ‘centralisatie en decentralisatie van besturing en organisatie’, ‘flexibilisering van bedrijfsprocessen en arbeidsinzet’ en ‘veranderingen in de arbeidspopulatie’ actuele onderzoeksthema’s. Verschillende publicaties hebben grote invloed gehad op het beleid en de ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven.

Een deel van de boeken kunt u downloaden als pdf, de overige titels zijn via de link te bestellen.  

Leiders in Cultuurverandering

Leiders in Cultuurverandering

Leiders in Cultuurverandering

Een praktische gids voor strategische en culturele veranderingen in organisaties

Topbestuurders moeten zich meer met de bedrijfscultuur bezig houden

Leiders in cultuurverandering – geheel herziene editieLeiders die met hun onderneming een nieuwe strategische richting willen inslaan, doen er
goed aan de nodige tijd en aandacht te besteden aan cultuurverandering. Die aandacht moet dan vooral zijn gericht op het uitdragen en met alle betrokkenen bespreken van de koers die de onderneming wil gaan volgen, de waarden van de onderneming en wat ze wil betekenen voor klanten en maatschappij. Door je als leider te verbinden met de zijnswaarde van de onderneming en dat ook op alle medewerkers over te brengen, verhoog je de kans op een succesvolle strategiewijziging.

Dat is één van de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek dat Jaap Boonstra (hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Esade Business School in Barcelona) en een team van onderzoekers van Sioo (Interuniversitair centrum voor organisatie en veranderkunde) in opdracht van Stichting Management Studies hebben uitgevoerd. Zij hebben daartoe in 20 bedrijven en instellingen diepgaand onderzocht welke rol leiderschap en cultuurverandering speelden bij belangrijke strategische veranderingen. De uitkomsten van het onderzoek zijn ook opgenomen in het boek ‘Leiders in cultuurverandering, Een praktische gids voor strategische en culturele veranderingen in organisaties’.

Genomineerd voor  managementboek
van het jaar 2012.

Belangrijke rol

Aanleiding voor het onderzoek was de constatering dat weliswaar breed wordt erkend dat cultuurverandering nodig is voor wezenlijke vernieuwing, maar dat veel programma’s voor cultuurverandering verzanden en hun doel niet bereiken. Dat leiders in zo’n proces een belangrijke rol hebben te spelen, zal niemand verbazen. Op basis van dit onderzoek kan nu meer gezegd worden over hoe die rol er dan precies moet uitzien.

In de onderzochte ondernemingen en organisaties zoals Amazon, 3M, Air France-KLM, Albert Heijn, ARCADIS, Gemeente Amsterdam, KPN, NS, Philips Electronics Nederland, Politie Amsterdam Amstelland en Rabobank speelden zeer uiteenlopende aanleidingen voor het inzetten op een cultuurverandering; variërend van nieuwe businessmodellen waarin de klant centraal staat tot verlies van legitimiteit, van het bevorderen van samenwerking in internationale concerns tot het sturen op diversiteit in de organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat op basis van aanleiding en doelstelling specifieke veranderroutes moeten worden gekozen, met de inzet van heel verschillende cultuurinterventies.

Drijvende kracht

Hoewel de rol van de topbestuurder onomstreden belangrijk is, blijkt uit het onderzoek dat in sommige gevallen ook anderen dan de topbestuurder, het voortouw in de cultuurverandering kunnen nemen. Met name in professionele organisaties vormen professionals vaak de drijvende kracht achter een verandering. Zij nemen deze rol veelal op zich vanuit professionele bezorgdheid of schaamte over de kwaliteit van hun werk. Echter ook in deze situaties zal de topbestuurder achter de professional moeten staan door duidelijk te maken welk gedrag niet meer getolereerd wordt.

SCHRIJVER: Jaap Boonstra
ISBN: 978 90 232 5233 7
JAAR: 2014 (2e hierziene uitgave)

 

 

Publicaties & Uitgaves

SMS heeft een lange historie: in juni van dit 2023 bestaan we 56 jaar. De stichting is ontstaan uit de behoefte van het toenmalige VNO aan wetenschappelijk praktijkonderzoek naar arbeidsverhoudingen. De gedachte was dat dit behulpzaam zou zijn bij de cao-onderhandelingen met de vakbonden. Inmiddels zijn we actief op een breder terrein. HR-vraagstukken zijn nog steeds een belangrijk onderwerp, maar onderzoeken gaan bijvoorbeeld ook over kunstmatige intelligentie, circulaire verdienmodellen en sociaal ondernemen. Ieder jaar lopen er een of twee onderzoeken en ronden we er ook een of twee af. De uitkomsten publiceren we in een Nederlands- en Engelstalig (e-)boek. We willen de opgedane kennis en inzichten namelijk breed verspreidenAlle onderzoeken die zijn verricht worden afgesloten met de uitgave van een boek met alle bevindingen. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een uitgebreid bibliotheek. 

Beleidsbepalende publicaties

In de afgelopen decennia waren ‘centralisatie en decentralisatie van besturing en organisatie’, ‘flexibilisering van bedrijfsprocessen en arbeidsinzet’ en ‘veranderingen in de arbeidspopulatie’ actuele onderzoeksthema’s. Verschillende publicaties hebben grote invloed gehad op het beleid en de ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven.

Een deel van de boeken kunt u downloaden als pdf, de overige titels zijn via de link te bestellen.  

Social Media? Social Business!

Social Media? Social Business!

Social Media? Social Business!

Op donderdag 5 november 2015 is bij SNS Reaal Utrecht onder het aandachtig gehoor van bijna 100 aanwezigen een nieuw boek Social Media? Social Business! gepresenteerd door Han Gerrits, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en partner bij KPMG.

Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Joost Farwerck, lid Raad van Bestuur KPN en COO, gevolgd door een reflectie. Vervolgens volgde een gesprek over het boek met Jochem van Drimmelen, Online Reputation manager & Social Media Advisor KLM en een debat onder leiding van Paul Nobelen bestuursadviseur en voorzitter van de programmacommissie van SMS met Fedor van Herpen, Senior Digital Strategist Eneco, Merel Schut, Online redacteur AD NieuwsMedia, Marc de Vries, Country Manager Twitter, Robin Wollenberg, Social Media Manager BAM Utiliteitsbouw.

De kracht van netwerken

Bij massaal gebruik van Social Media zijn bedrijven niet langer ‘in control’ over hun eigen producten, merken en boodschappen. Dit onderzoek laat zien hoe actief ingespeeld wordt op deze ontwikkeling. De kracht van netwerken zit in het mobiliseren van contacten, het delen van kennis en informatie en het creëren van vertrouwen. Deze mechanismes liggen ten grondslag aan waardencreatie met Social Media.

Drie fasen

Het veranderingsproces van bedrijven is onderzocht aan de hand van drie fasen:

1.Pionieren (initiatie)
2.Getting Serious (implementatie)
3.Succes met Social Media (integratie).

 De grote valkuil bij het inzetten van Social Media is om het vanuit het ‘oude’ perspectief te benaderen: zenden. Social Media is engagement, delen en samenwerken. Het gaat om een procesbenadering, het bouwen van kwalitatieve lange termijnrelaties met stakeholders, waarbij de interactie centraal staat.

Dit zijn enkele conclusies die voortkomen uit het onderzoek dat is gepubliceerd in het boek ‘Social media? Social Business! De groei naar sociale volwassenheid’ door Gerrita van der Veen (HU, HIGHvalue), Arne Maas (RBS, Ameuse), Anne-Marie Delfgaauw (AMD1510) en Han Gerrits (VU, KPMG).

Praktische wijsheid ontwikkelen door te improviseren

 Al improviserend kom je er pas achter wat wel en niet werkt in het gebruik van social media door bedrijven. Je kunt geen sociale mediastrategie vanaf de tekentafel bedenken en uitrollen. Ga pionieren. Ga het gewoon doen. Vanuit de zo al doende ontwikkelende praktische wijsheid kun je verder stappen zetten, richting serieuze integratieslag van sociale media. Dat is een van de uitkomsten uit het boek die tijdens de presentatie naar voren werd gehaald.

Adapt or die

Interessant is dat uit de discussie bleek dat sommigen zo’n pragmatische strategie toch wel wat al te rooskleurig in de oren klonk. Kun je ook experimenteren als de risico’s van falen groot zijn zoals in de tabaksindustrie? Moet dan niet terughoudendheid het devies zijn? Volgens Bouke Hoving van KPN hangt het er maar net van af hoe je je experiment inricht. Volgens hem is het gebruik van Social Media een kwestie van Adapt or die!

 

Engagement, authenticiteit en creativiteit

Bij KLM (een van de vele interessante cases uit het boek) zorgde de ‘aswolk’ in IJsland in 2010 waardoor 50.000 KLM-vliegtuigreizigers stranden voor een social media strategie die al doende werd ontwikkeld, waarbij het volgens on-line reputation manager Jochem van Drimmelen ook de kunst is om fouten toe te durven geven. Inzet van social media biedt tal van kansen om ambassadeurs voor je product aan je te binden.
Engagement van het publiek draagt onmiskenbaar bij aan de reputatiewaarde van je product, zo leerde ook de case van Eneco, die er in slaagde via de inzet van social media negatief sentiment over Eneco op sociale media om te buigen. Voor het benutten van het social-media potentieel bestaat geen overall recept. Het komt vooral aan op authenticiteit en creativiteit. Een mooi voorbeeld daarvan is het gebruik van foto’s die al langer gemaakt werden door hoogtewerkers bij BAM Bouw en techniek maar die nu via social media gedeeld worden. Het geeft de beroepstrots aan van de machinisten zelf en laat een wereld zien die we eigenlijk nooit zien. Deze creatieve ingeving maakt het werken bij BAM voor het publiek op slag interessant.

De Chief information officer komt eraan

Er volgende een levendige discussie met de aanwezigen in de zaal over de code of conduct voor het gebruik van social media, de risico’s, en kansen van het gebruik in social media door bedrijven. Ook de business case kwam ter sprake. Wat levert het op? Dat is moeilijk precies uit te drukken. Duidelijk is wel dat de waarde van netweken en het vermogen daarvan gebruik te maken moeilijk te onderschatten is. Nu al bestaat het grootste deel van de waarde van bedrijven niet uit ‘harde activa ‘maar uit immateriële activa waaronder zaken als merknamen, patenten, reputatie, maar ook de kennis en ervaring van het personeel en de relaties in talloze netwerken. Onmiskenbaar zal deze waarde in de toekomst alleen maar toenemen. De voorspelling van leden van het panel is dan ook dat in de toekomst a Chief information Officer binnenkort in de board plaats nemen zal, social media zal daar dan een onmiskenbaar onderdeel van zijn. Om alvast voorbereid te zijn op deze ontwikkeling is lezing van dit boek een goede aanbeveling!

SCHRIJVERS: Gerrita van der Veen, Arne Maas, Anne-Marie Delfgaauw, Han Gerrits
ISBN: 9789023254485
JAAR: 2015

 

 

Publicaties & Uitgaves

SMS heeft een lange historie: in juni van dit 2023 bestaan we 56 jaar. De stichting is ontstaan uit de behoefte van het toenmalige VNO aan wetenschappelijk praktijkonderzoek naar arbeidsverhoudingen. De gedachte was dat dit behulpzaam zou zijn bij de cao-onderhandelingen met de vakbonden. Inmiddels zijn we actief op een breder terrein. HR-vraagstukken zijn nog steeds een belangrijk onderwerp, maar onderzoeken gaan bijvoorbeeld ook over kunstmatige intelligentie, circulaire verdienmodellen en sociaal ondernemen. Ieder jaar lopen er een of twee onderzoeken en ronden we er ook een of twee af. De uitkomsten publiceren we in een Nederlands- en Engelstalig (e-)boek. We willen de opgedane kennis en inzichten namelijk breed verspreidenAlle onderzoeken die zijn verricht worden afgesloten met de uitgave van een boek met alle bevindingen. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een uitgebreid bibliotheek. 

Beleidsbepalende publicaties

In de afgelopen decennia waren ‘centralisatie en decentralisatie van besturing en organisatie’, ‘flexibilisering van bedrijfsprocessen en arbeidsinzet’ en ‘veranderingen in de arbeidspopulatie’ actuele onderzoeksthema’s. Verschillende publicaties hebben grote invloed gehad op het beleid en de ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven.

Een deel van de boeken kunt u downloaden als pdf, de overige titels zijn via de link te bestellen.  

Duurzaam Ondernemen Waarmaken

Duurzaam Ondernemen Waarmaken

Duurzaam Ondernemen Waarmaken

Het bedrijfskundig perspectief

 

Hoe slagen bedrijven erin te verduurzamen?

Duurzaam ondernemen waarmakenMooi kunnen praten over duurzaamheid is een ding, maar duurzaamheid daadwerkelijk handen en voeten geven, is een ander verhaal. Het boek duurzaam ondernemen waarmaken; het bedrijfskundig perspectief vertelt dat andere verhaal.
Het is in opdracht van Stichting Management Studies geschreven door een team van vier auteurs van Royal HaskoningDHV en RSM Erasmus Universiteit (Het Partnerships Rescource Centre) op basis van het eerste systematische onderzoek in Nederland naar de implementatie van duurzaamheid bij twintig vooraanstaande Nederlandse bedrijven.

Het fasemodel

Aan de hand van een fasemodel schetst het boek verschillende routes die een onderneming kan nemen om kansrijk te verduurzamen. Naast gedegen theorie biedt het boek vele inzichten en praktische handreikingen aan bestuurders en managers. Het boek schetst onder welke condities een meer evolutionair groeipad naar duurzaam ondernemen voor de hand ligt, maar ook wanneer een meer revolutionaire benadering past. Duurzaam ondernemen waarmaken laat daarbij niet alleen zien wat binnen afdelingen van bedrijven kantelpunten voor verduurzaming zijn, maar brengt per fase ook de rol van maatschappelijke stakeholders in beeld. Op basis van goed inzicht in het interne en externe krachtenveld waarbinnen de onderneming opereert, kunnen de vereiste randvoorwaarden worden gecreëerd om duurzame strategieën innovatief én succesvol te laten zijn.

De kernboodschappen

De kernboodschappen van het boek en het fasemodel werden op het symposium toegelicht door Rob van Tilburg en Rob van Tulder. In verschillende break-out sessie met medewerking van Desso, FrieslandCampina, KPN, Rabobank en Tatasteel werden per faseovergang de bevindingen besproken en getest door de deelnemers.

In een plenaire discussie met medewerking van Piet Besselink, lid Raad van Bestuur van RoyalHasoningDHV, Rob van Tulder (RSM), Monika Milz, voorzitter Green Deals en Theo Henrar, directievoorzitter Tata Steel Nederland werden de uitkomsten van het boek in een politieke en internationale context geplaatst.

 Niek Jan van Kesteren, Algemeen Directeur van VNO-NCW MKB-Nederland gaf aan het begin van het symposium aan de bevindingen van het boek te verwelkomen omdat ze mooi laten zien hoe bedrijven uitstekend in staat zijn om zelf duurzaamheidsvraagstukken op innovatieve wijze op te pakken.

Ab van der Touw CEO van Siemens Nederland en voorzitter van de SMS-begeleidingscommissie van dit onderzoek stelde bij de afsluiting van het symposium dat het boek een ‘bijzonder geslaagd verhaal’ vertelt omdat individuele bedrijven er ‘ zichzelf in kunnen herkennen’. Het boek houdt de onderneming als het ware een spiegel voor, waardoor je ziet hoe het er voorstaat. Alleen vanuit zo’n inzicht in de eigen situatie zijn gerichte acties mogelijk die duurzaam ondernemen kunnen waarmaken.

Genomineerd voor  managementboek
van het jaar 2013

SCHRIJVERS: Rob van Tilburg, Rob van Tulder, Mara Franken en Andrea da Rosa
ISBN: 978 90 232 5031 9
JAAR: 2012

 

 

Publicaties & Uitgaves

SMS heeft een lange historie: in juni van dit 2023 bestaan we 56 jaar. De stichting is ontstaan uit de behoefte van het toenmalige VNO aan wetenschappelijk praktijkonderzoek naar arbeidsverhoudingen. De gedachte was dat dit behulpzaam zou zijn bij de cao-onderhandelingen met de vakbonden. Inmiddels zijn we actief op een breder terrein. HR-vraagstukken zijn nog steeds een belangrijk onderwerp, maar onderzoeken gaan bijvoorbeeld ook over kunstmatige intelligentie, circulaire verdienmodellen en sociaal ondernemen. Ieder jaar lopen er een of twee onderzoeken en ronden we er ook een of twee af. De uitkomsten publiceren we in een Nederlands- en Engelstalig (e-)boek. We willen de opgedane kennis en inzichten namelijk breed verspreidenAlle onderzoeken die zijn verricht worden afgesloten met de uitgave van een boek met alle bevindingen. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een uitgebreid bibliotheek. 

Beleidsbepalende publicaties

In de afgelopen decennia waren ‘centralisatie en decentralisatie van besturing en organisatie’, ‘flexibilisering van bedrijfsprocessen en arbeidsinzet’ en ‘veranderingen in de arbeidspopulatie’ actuele onderzoeksthema’s. Verschillende publicaties hebben grote invloed gehad op het beleid en de ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven.

Een deel van de boeken kunt u downloaden als pdf, de overige titels zijn via de link te bestellen.  

Shared Service Centers II

Shared Service Centers II

Shared Service Centers II

Van kostenbesparing naar waardecreatie

 

Volwaardig onderdeel van innovatieprocessen

Nu de kostenbesparingen door shared service centers tot de routine behoren, beginnen ondernemingen hun innovaties te vertalen in de routines van hun ssc’s. Dit lukt door het shared service center niet alleen aan te sturen op zo laag mogelijke kosten, maar door het samen met de andere onderdelen van de organisatie ook verantwoordelijk te maken voor het gezamenlijke eindresultaat. Vooroplopende ondernemingen en instellingen maken hierbij handig gebruik van de dalende kosten van informatie en de daardoor afnemende informatie-asymmetrie in organisaties.

De bijdrage van ssc’s aan de concurrentiepositie van ondernemingen staat centraal in de tweede editie van het succesvolle boek Shared Service Centers, dat prof.dr. Hans Strikwerda in 2003 in opdracht van Stichting Management Studies schreef. Omdat de praktijk van het organiseren van grote ondernemingen evolueert naar multidimensionale organisaties, heeft Strikwerda zich na zes herdrukken verdiept in de nieuwe aansturing van het shared service center.

Structurele kostenverlaging en innovaties realiseren

In veel ondernemingen wordt het besparingspotentieel van ssc’s niet gerealiseerd, omdat Raden van Bestuur het budgetspel rond ssc’s niet corrigeren. In ondernemingen waar nog met de verouderde budgetmethode wordt bestuurd, lopen innovaties in producten en processen voor de klanten vast in het shared service center. In succesvolle ondernemingen als Philips en Shell wordt bij ssc’s en outsourcing niet star gestuurd op kostenbesparing, maar op toegankelijkheid en uitwisseling van kennis, en op het flexibel maken van kosten. Daardoor lukt het zulke ondernemingen een structurele kostenverlaging te combineren met het succesvol realiseren van innovaties. Hierdoor is er nu ook een beter inzicht in de voorwaarden voor het succesvol outsourcen van bedrijfsprocessen.

Shared Service Centers II beschrijft hoe de eerder bestudeerde shared service centers zich hebben ontwikkeld en wat ondernemingen daarvan hebben geleerd. Een centraal leerpunt is, dat het werken met een ssc alleen succesvol kan zijn wanneer business unit-managers wordt geleerd zich te ontwikkelen tot professioneel opdrachtgever van het ssc. Even belangrijk is hoe een Raad van Bestuur het ssc ziet. Waar deze een ssc ziet als onderdeel van het groeien naar een nieuw verdienmodel, loopt alles veel soepeler. Een andere belangrijke ontwikkeling is, dat door de nieuwe informatievoorziening de interne verrekenprijzen tussen business units en ssc’s opgeheven kunnen worden; deze vormen steeds een bron van irritatie en van suboptimale beslissingen.

Bouwsteen in nieuwe business models

Door het werken met ssc’s leren ondernemingen als DSM ook te werken met multidimensionale organisaties, de organisatievorm om synergiën te benutten en om in-control te zijn in complexe markten. Strikwerda komt in zijn nieuwe onderzoek dan ook tot de conclusie dat ssc’s een niet meer weg te denken fenomeen zijn in de bedrijfsvoering; niet meer als verstoring van het unit model, maar als bouwsteen in de nieuwe business models.

Omdat shared service centers ook steeds vaker te vinden zijn in het publieke domein van centrale en gemeentelijke overheden en in de non-profit sector, is in dit boek ook de nodige aandacht besteed aan de bijzondere omstandigheden en aansturingvoorwaarden voor ssc’s in de publieke en de non-profit sector.

SCHRIJVER: J. Strikwerda
ISBN: 978 90 232 4663 3
AAR: 2010

 

 

Publicaties & Uitgaves

SMS heeft een lange historie: in juni van dit 2023 bestaan we 56 jaar. De stichting is ontstaan uit de behoefte van het toenmalige VNO aan wetenschappelijk praktijkonderzoek naar arbeidsverhoudingen. De gedachte was dat dit behulpzaam zou zijn bij de cao-onderhandelingen met de vakbonden. Inmiddels zijn we actief op een breder terrein. HR-vraagstukken zijn nog steeds een belangrijk onderwerp, maar onderzoeken gaan bijvoorbeeld ook over kunstmatige intelligentie, circulaire verdienmodellen en sociaal ondernemen. Ieder jaar lopen er een of twee onderzoeken en ronden we er ook een of twee af. De uitkomsten publiceren we in een Nederlands- en Engelstalig (e-)boek. We willen de opgedane kennis en inzichten namelijk breed verspreidenAlle onderzoeken die zijn verricht worden afgesloten met de uitgave van een boek met alle bevindingen. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een uitgebreid bibliotheek. 

Beleidsbepalende publicaties

In de afgelopen decennia waren ‘centralisatie en decentralisatie van besturing en organisatie’, ‘flexibilisering van bedrijfsprocessen en arbeidsinzet’ en ‘veranderingen in de arbeidspopulatie’ actuele onderzoeksthema’s. Verschillende publicaties hebben grote invloed gehad op het beleid en de ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven.

Een deel van de boeken kunt u downloaden als pdf, de overige titels zijn via de link te bestellen.