Social Media? Social Business!

Social Media? Social Business!

Social Media? Social Business!

Op donderdag 5 november 2015 is bij SNS Reaal Utrecht onder het aandachtig gehoor van bijna 100 aanwezigen een nieuw boek Social Media? Social Business! gepresenteerd door Han Gerrits, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en partner bij KPMG.

Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Joost Farwerck, lid Raad van Bestuur KPN en COO, gevolgd door een reflectie. Vervolgens volgde een gesprek over het boek met Jochem van Drimmelen, Online Reputation manager & Social Media Advisor KLM en een debat onder leiding van Paul Nobelen bestuursadviseur en voorzitter van de programmacommissie van SMS met Fedor van Herpen, Senior Digital Strategist Eneco, Merel Schut, Online redacteur AD NieuwsMedia, Marc de Vries, Country Manager Twitter, Robin Wollenberg, Social Media Manager BAM Utiliteitsbouw.

De kracht van netwerken
Bij massaal gebruik van Social Media zijn bedrijven niet langer ‘in control’ over hun eigen producten, merken en boodschappen. Dit onderzoek laat zien hoe actief ingespeeld wordt op deze ontwikkeling. De kracht van netwerken zit in het mobiliseren van contacten, het delen van kennis en informatie en het creëren van vertrouwen. Deze mechanismes liggen ten grondslag aan waardencreatie met Social Media.

Drie fasen
Het veranderingsproces van bedrijven is onderzocht aan de hand van drie fasen:
1.Pionieren (initiatie)
2.Getting Serious (implementatie)
3.Succes met Social Media (integratie).

De grote valkuil bij het inzetten van Social Media is om het vanuit het ‘oude’ perspectief te benaderen: zenden. Social Media is engagement, delen en samenwerken. Het gaat om een procesbenadering, het bouwen van kwalitatieve lange termijnrelaties met stakeholders, waarbij de interactie centraal staat.
Dit zijn enkele conclusies die voortkomen uit het onderzoek dat is gepubliceerd in het boek ‘Social media? Social Business! De groei naar sociale volwassenheid’ door Gerrita van der Veen (HU, HIGHvalue), Arne Maas (RBS, Ameuse), Anne-Marie Delfgaauw (AMD1510) en Han Gerrits (VU, KPMG).

Praktische wijsheid ontwikkelen door te improviseren
Al improviserend kom je er pas achter wat wel en niet werkt in het gebruik van social media door bedrijven. Je kunt geen sociale mediastrategie vanaf de tekentafel bedenken en uitrollen. Ga pionieren. Ga het gewoon doen. Vanuit de zo al doende ontwikkelende praktische wijsheid kun je verder stappen zetten, richting serieuze integratieslag van sociale media. Dat is een van de uitkomsten uit het boek die tijdens de presentatie naar voren werd gehaald.

Adapt or die
Interessant is dat uit de discussie bleek dat sommigen zo’n pragmatische strategie toch wel wat al te rooskleurig in de oren klonk. Kun je ook experimenteren als de risico’s van falen groot zijn zoals in de tabaksindustrie? Moet dan niet terughoudendheid het devies zijn? Volgens Bouke Hoving van KPN hangt het er maar net van af hoe je je experiment inricht. Volgens hem is het gebruik van Social Media een kwestie van Adapt or die!

Engagement, authenticiteit en creativiteit
Bij KLM (een van de vele interessante cases uit het boek) zorgde de ‘aswolk’ in IJsland in 2010 waardoor 50.000 KLM-vliegtuigreizigers stranden voor een social media strategie die al doende werd ontwikkeld, waarbij het volgens on-line reputation manager Jochem van Drimmelen ook de kunst is om fouten toe te durven geven. Inzet van social media biedt tal van kansen om ambassadeurs voor je product aan je te binden.
Engagement van het publiek draagt onmiskenbaar bij aan de reputatiewaarde van je product, zo leerde ook de case van Eneco, die er in slaagde via de inzet van social media negatief sentiment over Eneco op sociale media om te buigen. Voor het benutten van het social-media potentieel bestaat geen overall recept. Het komt vooral aan op authenticiteit en creativiteit. Een mooi voorbeeld daarvan is het gebruik van foto’s die al langer gemaakt werden door hoogtewerkers bij BAM Bouw en techniek maar die nu via social media gedeeld worden. Het geeft de beroepstrots aan van de machinisten zelf en laat een wereld zien die we eigenlijk nooit zien. Deze creatieve ingeving maakt het werken bij BAM voor het publiek op slag interessant.

De Chief information officer komt eraan
Er volgende een levendige discussie met de aanwezigen in de zaal over de code of conduct voor het gebruik van social media, de risico’s, en kansen van het gebruik in social media door bedrijven. Ook de business case kwam ter sprake. Wat levert het op? Dat is moeilijk precies uit te drukken. Duidelijk is wel dat de waarde van netweken en het vermogen daarvan gebruik te maken moeilijk te onderschatten is. Nu al bestaat het grootste deel van de waarde van bedrijven niet uit ‘harde activa ‘maar uit immateriële activa waaronder zaken als merknamen, patenten, reputatie, maar ook de kennis en ervaring van het personeel en de relaties in talloze netwerken. Onmiskenbaar zal deze waarde in de toekomst alleen maar toenemen. De voorspelling van leden van het panel is dan ook dat in de toekomst a Chief information Officer binnenkort in de board plaats nemen zal, social media zal daar dan een onmiskenbaar onderdeel van zijn. Om alvast voorbereid te zijn op deze ontwikkeling is lezing van dit boek een goede aanbeveling!

Boekinformatie

Met meer dan 65 Social Media-cases, waaronder KLM, KPN, Ordina, ANWB, Cisco, Ikea, ING, JetBlue en Salesforce en twintig interviews in bedrijven als AFAS, BAM, Deloitte, Redkiwi, etc. is het boek zeer toegankelijk en voorzien van praktische inzichten voor de inzet van Social Media binnen bedrijven in elke fase. Het boek geeft de verschillende hindernissen en valkuilen weer, die verscholen liggen op de uitdagende weg naar sociale volwassenheid.

GameChangers: Hoe Nederlandse bedrijven het spel veranderen

GameChangers: Hoe Nederlandse bedrijven het spel veranderen

GameChangers: Hoe Nederlandse bedrijven het spel veranderen

“Een game changer of spelveranderaar is een ondernemer of onderneming die de regels van het (competitief) spel aanzienlijk verandert of een nieuw spel weet te creëren.”

Elke ondernemer kan spelveranderaar worden en elke ondernemer wordt – vroeg of laat – geconfronteerd met spelveranderaars. Hoe brengen spelveranderaars een radicale koerswijziging binnen markten en industrieën tot stand? En hoe kunnen bestaande spelers zich hier het beste tegen wapenen?
In dit boek zijn 36 spelveranderaars op micro- en macroniveau geanalyseerd, met als doel praktische inzichten te genereren die toegankelijk en toepasbaar zijn voor nieuwe en bestaande ondernemingen.

Creatieve oplossingen door schijnbare tegenstellingen met elkaar te verenigen

Er worden drie soorten spelveranderaars onderscheiden: spelmakers die een compleet nieuw spel creëren, directe uitdagers die een directe aanval uitvoeren op de gevestigde orde, en verborgen uitdagers die een gemaskeerde aanval uitvoeren. Waar bestaande spelers tegenstellingen zien, zien spelveranderaars paradoxen, schijnbare tegenstellingen. Spelveranderaars maken geen keuze, maar bedenken creatieve oplossingen om deze schijnbare tegenstellingen met elkaar te verenigen. De verschillende paradoxen laten zien dat de aanval op veel verschillende manieren gekozen kan worden.

Verschillende verdedigingsstrategieën

Kiezen voor de aanval is niet de enige mogelijkheid voor organisaties, ook een goede verdediging tegen spelveranderaars kan zijn vruchten afwerpen. Er worden vijf verdedigingsstrategieën besproken, variërend van het negeren tot het volledig omarmen van het nieuwe spel. Ook wordt gekeken naar het benodigde verandervermogen van organisaties om te kunnen reageren en de rol van de omgeving, de hulptroepen, in de koerswijziging.

Winst
Dit unieke boek biedt ondernemers en bestuurders de noodzakelijke inzichten en instrumenten om (de strategie van) de onderneming zo in te richten om een succesvolle aanval en/of verdediging uit te voeren en het spel te winnen.

Essay ‘Terugzien naar de toekomst’

Essay ‘Terugzien naar de toekomst’

Terugzien naar de toekomst
De geschiedenis van de periode 2013-2053

Een goede toekomstverkenning die perspectief biedt is geen extrapolatie van een trend uit het heden (‘presentisme’) en biedt ook geen blauwdruk van de toekomst (‘futurisme’). Het laat juist mogelijke toekomstbeelden zien die normaliter niet gezien worden of als irrelevant worden beschouwd omdat ze niet passen in onze gangbare tweedelingen. Dat is het uitgangspunt van het essay ‘terugzien op de toekomst’ dat Hans Strikwerda voor SMS schreef. Zo wordt bijvoorbeeld het onderscheid gemaakt tussen leidinggevende en ondergeschikte, tussen producent en consument, tussen arbeid en kapitaal, werk en vrije tijd en tussen grote ondernemingen en MKB. Strikwerda beschrijft in het essay negen van dergelijke fundamenteel geachte dualiteiten die op springen staan.

Geen to do lijstjes
Strikwerda schreef eerder de bestsellers ‘Shared service centers: van kostenbesparing naar waardecreatie’ (2003 en 2010) en‘ Van unitmanagement naar multidimensionale organisaties’ (2008). ‘Terugzien op de toekomst’ is niet bedoeld om een definitief toekomstbeeld vast te leggen, maar om de lezer uit te dagen tot het denken over de toekomst van ‘Management & Organisatie’. Het past bij zijn weerzin tegen to do lijstjes in Amerikaanse managementboeken, waarin anderen vertellen wat jij moet doen. Het gaat er juist om zelf samen met anderen ‘scheppend te denken en schouwend te doen’ conform het oorspronkelijke motto van de Nederlandse beroepsvereniging voor ingenieurs.

Voorproefje
Het werk opent negen nieuwe denkrichtingen voor de komende veertig jaar en geeft ook alvast een voorproefje waar dat in 2053 toe zou kunnen leiden:

‘Na 20 turbulente jaren waarin het Nederlandse systeem van arbeidsverhoudingen volledig op de schop is gegaan en de oude instituties werden vervangen door een dynamisch systeem van kleine en innovatieve organisaties kwam er weer rust in Den Haag rond 2030. Onder druk van de meetbaarheid van prestaties en efficiency werden de internationale boekhoudregels gewijzigd ten gunste van immateriële activa. Het systeem van corporate governance ging een aantal malen over de kop, maar deed uiteindelijk wat het moest doen, de nadruk leggen op investeren in menselijk kapitaal. Niet alleen door werkgevers maar ook door wat in het verleden heette zzp’ers. De opvolger van de SER bewerkstelligde dat in de tarieven voor zelfstandig werkende kenniswerkers voldoende ruimte kwam te zitten voor permanente educatie van internationaal niveau. In de interne arbeidsverhoudingen ontwikkelde zich een volledig nieuwe vorm van HRM, ditmaal gebaseerd op menselijk kapitaal als mededrager van de waarde van de onderneming…’ (p.54)

Meer weten? U kunt dit essay bestellen door een mailtje te sturen aan Stichting Management Studies naar
Daniëlle Adam-van den Broek dbroek@vnoncw-mkb.nl U kunt Terugzien naar de toekomst ook downloaden.

Essay ‘Spiritualiteit in werk en organisatie’

Essay ‘Spiritualiteit in werk en organisatie’

Spiritualiteit in werk en organisatie

Het werk als bron van zingeving is voor mensen belangrijker geworden. De kerken worden leger maar tegelijk is er een groeiende groep van ‘ietsisten’, zoekers, geïnteresseerden in spiritualiteit. Het werk lijkt een beetje de functie van de kerk over te nemen.

Centraal in dit essay staat de vraag hoe spiritualiteit inhoud kan krijgen in werken, samenwerken, leiderschap en maatschappelijk ondernemen. Daarvoor gaat de auteur te rade bij klassieke en moderne vormen van spiritualiteit. Inspirerende voorbeelden zijn de monnikenregel van Benedictus uit de 6e eeuw en het dagboek van Dag Hammarskjöld, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Spiritualiteitsscholen geven soms nuttige en beproefde aanwijzingen en technieken hoe de kwaliteit in leven en werk te verbeteren. Een voorbeeld is het begrip dienend leiderschap dat Robert Greenleaf introduceerde, maar al eeuwen geleden werd aanbevolen door Benedictus en Franciscus. Een ander voorbeeld is het begrip ‘mindfulness’, rechtstreeks ontleend aan het boeddhisme, dat in deze tijd velerlei nuttige toepassingen vindt: in de gezondheidszorg als middel voor pijnbestrijding en in het bedrijfsleven als middel voor stressreductie.

Dit essay is een verkenning van de vraag wat mensen ten diepste beweegt in werk, samenwerken en leidinggeven. Het is geschreven voor iedereen die bewust zoekt naar verdieping en ontwikkeling van zichzelf en zijn organisatie. Doel is om bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling én organisatie-ontwikkeling, in wisselwerking met elkaar. Daarbij wordt steeds gezocht naar een ´open spiritualiteit´, dat wil zeggen een spiritualiteit die bruikbaar is voor organisaties die zijn samengesteld uit mensen met een grote diversiteit aan levensbeschouwelijke achtergronden.

Huib Klamer (1950) was bijna 30 jaar secretaris Levensbeschouwing en Maatschappelijk Ondernemen van VNO-NCW. Huib organiseerde en begeleidde conferenties, workshops en retraites over MVO, leiderschap, ethiek en spiritualiteit. Voorts schreef hij verschillende artikelen, discussienota’s voor Bilderbergconferentie en boeken (met anderen), zoals: ‘Breng spirit in je leven’, ‘Breng Spirit in je werk’, ‘Perspectief op een participatiemaatschappij’, ‘De ene regel is de andere niet’.
Huib is leken-voorganger in de Franciscus Xaverius Kerk te Amersfoort, geeft retraites en cursussen (christelijke) meditatie en vervult enkele bestuursfuncties.

Nieuwsgierig geworden? Lees hier het essay van Klamer Spiritualiteit in werk en organisatie
U kunt het essay desgewenst ook als boek ontvangen. Stuur hiervoor een mail naar het secretariaat van SMS, Danielle van den Broek dbroek@vnoncw-mkb.nl

Essay – In de PostPolder

Essay – In de PostPolder

In de postpolder

een beknopte geschiedenis van bijna een eeuw overlegeconomie – en daarna

Dit essay bevat een beschrijving en duiding van bijna een eeuw Nederlandse poldertraditie en de polderspelers. Vanaf de ‘oerpolder’, de opkomst en het verval van het klassieke poldermodel in de modern overlegeconomie tot de huidige situatie in de post-polder, die meer een groene ‘netwerkpolder’ is.
Het essay gaat onder meer dieper in op het ‘succes en de mythe van het arbeidsmarktbeleid’ en het ‘Europese sociale model’ en het bevat enkele postpolder-beschouwingen van de man die zelf meer dan 35 jaar (1977-2013) in de polder actief was namens VNO- NCW

Over de auteur
Jan-Willem van den Braak (Tilburg 1952) trad in 1977 in dienst van VNO, later VNO-NCW. Van 2000-2006 was hij directeur Sociale Zaken en van 2006-2009 hoofd van het Brusselse kantoor. Tevens was hij van 19992- 2013 hoofd van de stafafdeling Levensbeschouwing & Ondernemen. Namens VNO-NCW was hij van 1998-2008 lid van de Sociaal -Economische Raad (SER) en van 1986-2006 bestuurslid van de Stichting van de Arbeid. Thans is hij o.a. voorzitter van het scholings- en bezinningsinstituut SBI in Doorn en lid van de Raad van advies van Springtij Forum.

De publicatie is hier te downloaden.